Грейс Кабашка от 5а клас взе участие в ученически конкурс, посветен на Конституцията на България

Средно училище „Вела Благоева“ – гр. Велико Търново организира четвърти
ученически национален конкурс по философия и история, който имаше за цел
учениците да изразят мисли и позиции по различните исторически, житейски и
философски проблеми, да развият своето мислене, да опознаят себе си и историята, да
изразят гражданска позиция. Oпределената за 2022 г. тема бе „Моята конституция“.
Конкурсът се проведе под патронажа на член-кор. проф. доктор на юридическите
науки Атанас Семов, носител на Катедра "Жан Моне" на Европейския съюз,
преподавател в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и съдия в
Конституционния съд на Република България.
Нашата ученичка Грейс Кабашка от 5а се включи с есе на тема „Българската
конституция“. Нейният текст се класира на четвърто място в категорията V-VII клас.
„Грейс е дете изключиелно ориентирано към хуманитарните науки и в частност
историята. Тя има аналитичен поглед върху различни социални теми и умело успява да
ги претвори в художествен текст“ коментира за нея преподавателя й по история
Николина Барбутева.
Публикуваме съдържанието на есето й и й желаем нови литературни постижения!

Българската конституция
Конституцията е основен закон във всяка една държава, в която съществува гражданско
общество. Целта е да създаде устойчиво демократично управление на обществото и
хуманни отношения, които да поставят човека на най-високо стъпало.
При Освобождението на България възниква нужда от върховен закон и принципи,
които да се спазват. На 16.04.1879 г.е приета Търновската конституция. Първата
Конституция на свободна България след остри дебати на либерали и консерванти в
Учредителното събрание. Либаралите надделяват и се въвеждат следните принципи:
-свобода на словото и печата
-безплатно задължително, начално образование
-равен и пряк таен избор на Народното събрание
-свобода на вероизповеданията
-забранява се цензурата и робството и т.н
С приемането й се възстановява българската държавност и създава конституционна
монархия с парламентарно управление.
През 1947 г. е приета Конституция на Народна Република България /Димитровска/.
Чрез нея се въвежда национализация на банките и промишлеността. Култ към
партийния лидер. Налага се тоталитаризма.

През 1971 г. конституцията е заменен с Живковата конституция с нея се ограничават
гражданските права. Позволяват се нарушаване и неспазване на демократичните
принципи.
След падането на комунизма е приета конституцията, която действа и до днес.Тя е
приета на 13.07.1991 г. от седмото Велико народно събрание. Връщат се
демократичните ценности, осигурява се правото на живот, лична свобода, труд в
безопасни условия, свобода на словото и др. Включва основните права и задължения на
гражданите, както и въпроси за уреждането на съдебната власт.
След този кратък обзор на конституциите в България установявам, че този върховен
закон с неговите принципи е създаван за народа, а променян за да обслужва
управляващите. Според мен нуждата от конституция, промяната, спазването й идват
единствено от природата на човека и неговите качества – жажда за власт и пари.
Човекът е мислещо и умно същество, живеещо в общество, което иска да съществува
свободно и щастливо, но съзнава факта, че всички хора са различни, с различни идеали,
възгледи и качества и има ясна представа, че трябва да се опишат правата и
задълженията на всички граждани и да се следи за спазването им, за да живеят в
хармония. Ясно се вижда, че не всички хора формират добри качества в характера си,
въпреки образованието и възпитанието, което получават. Например, ако някои хора
натрупат богатство има хора, които ще дойдат да му го откраднат. Има хора, които
физически се смятат за по-силни и ще нападнат, бият и унижават по-слабите хора.
Децата, които са облечени по-модерно показват, че имат повече пари и веднага в тях се
поражда чувството за власт над другите и започват да обиждат и нараняват и да се
стремят за по-модерни дрехи и повече пари. Така ясно се осъзнава, че трябва да има
върховен закон – Конституция, който да дава права, но и да описва задължения, които
да не нарушават правата на другите. Тя е наложителна в една държава, в която живеят
хора с техните положителни и отрицателни качества на личността. Тези закони и
принципи не могат да се напишат от всички хора, живеещи в държавата, затова се
налага обществото да избере техни представители, които да измислят и приемат
принципите и законите във върховния закон – Конституцията и другите закони, които
се съобразяват с нея. Да не забравяме, че тези избранници са също хора с техните
заложени в човешката природата качества на човека – среболюбие и власт. Когато
получат властта и парите, тогава се самозабравят, мислят че са безсмъртни и са готови
да потъпкат всички общочовешки ценности и добродетели.
В историята ясно виждаме,че има различни хора либерали и консерванти, които водят
борба при приемането на Търноската конституция. Побеждават либералите с техните
демократични принципи в полза на обществото, но след като се установява, че пречи на
княза да има пълна свобода да задоволявава и подхранва чувството си на власт над
народа, веднага я отменя. Димитровската и Живковата пък са създадени изцяло да
обслужват режима в държавата и да държат в пълно подчинение хората. От това
повечето хора разбират, че Конституцията колкото е полезна за тях, толкова и вредна,
защото се създава за народа, но винаги избранниците се стремят да я променят в тяхна
полза от единственото желание за власт и пари. Има постоянна борба да се разделят
властите на законодателна, съдебна, изпълнителна, в тях да има различни хора с
различни възгледи, идеали и качества. В парламента постоянно се избират различни и

много партии, за да не се допусне еднолично управление в полза на няколко човека. Но
същността на човека с неговите качества не могат да се променят. Има ли власт искат
пари и са готови да пренебрегнат народа, да лъжат и крадат. Това е заложено в човека
като едно качество, което въпреки историята и отминалите години не се променя. В
днешното демократично общество с най-новата ни Конституция с демократичните
принципи отново се наблюдават протести от обществото, кражби от управляващи,
рекети,корупция, което се дължи на човешката прорида, която има една едничка цел –
пари и власт.
Много се натъжих, когато четох за времето по Димитровската и Живковата
конституция. Радвам се, че живея в днешно време при сега действащата конституция,
защото въпреки действията на управляващите съм свободна, имам право да уча, да
изказвам личното си мнение и да съм щастлива, защото когато един човек е свободен,
тогава е щастлив. Според мен, когато тези две качества – жажда за власт и пари се
изкоренят от човешката природа. Когато на планетата останат само добри и честни
хора- ще настъпи мир между държавите и истинска свобода и доброта във всяко
общество и тогава няма да има нужда от Конституция и закони.

Posted in Новини.