Мерките, предприети от училището за обучение в условията на Covid 19

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА :

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЩЕСТЕНИЯ СЪВЕТ

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 

ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ –

ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На проведените преди началото на учебната 2020/ 2021 година родителски срещи Вие бяхте подробно запознати с мерките, предприети от училището за обучение в условията на Covid 19. Във връзка с възникнали въпроси и неясноти за някои от Вас, Ви уведомявам още веднъж накратко за най-важните от тях:

  1. През първия учебен ден се проведе час, в който учениците бяха запознати с правилата за обучение, въведени с цел опазване на здравето и живота им; 
  2. Всички паралелки се обучават в отделни класни стаи, без кабинетна система, с изключение на ползването на компютърния кабинет;
  3. Определени са различни входове за учениците от начален и прогимназиален етап;
  4. Междучасията на учениците от начален и прогимназиален етап се разминават напълно, което намалява възможността за взаимодействие между тях;
  5. През голямото междучасие и по време на отдиха на обяд всяка паралелка има обособено пространство за почивка и игра;
  6. Създаден е алгоритъм за ритмично почистване и дезинфекция на класните стаи, коридорите и тоалетните в училището. Осигурени са необходимите препарати и материали за тази цел;
  7. Дежурни учители и персонал наблюдават непрекъснато спазването на изискванията от страна на учениците в коридорите, класните стаи, умивалните и на двора;
  8. Осигурен е и изолатор, съгласно дадените от МОН насоки.

Нека не забравяме, че най-ползотворна за образователната подготовка на децата ни, за тяхното възпитание и социализация си остава присъствената форма на обучение.

За Ваша информация публикуваме пълния текст на Правилника. 

 

От ръководството и педагогическия екип на училището

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК С МЕРКИ И НАСОКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПРАВИЛНИК С МЕРКИ И НАСОКИ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19.

Заповед

 

 

Posted in Новини.