Образование за утрешния ден

От учебната 2019-2020 година ОУ „Васил Петлешков“ участва по проект Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. „Образование за утрешния ден“ с група от 18 ученици от 3 клас с ръководител Елена Христозова.

Posted in Новини.