План-прием за учебната 2019/ 2020 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-10-234

Пловдив, 29.03.2019 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10/ 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет на ОУ „Васил Петлешков“ от  28.03.2019 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

План-прием за учебната 2019/ 2020 г., както следва:

 

  1. Първи клас – 3 (три) паралелки с по 22-ма ученици – общо 66 ученици;
  2. Пети клас – 2 (две) паралелки с по 26 ученици – общо 52-ма ученици.

 

План-приемът за учебната 2019/ 2020 година да се публикува на интернет

страницата на училището.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Начева, ЗДУД.

 

С. Зрънчева,

директор

Posted in Новини.