Венец от старобългарска поезия

            1 За нас е удоволствие да Ви представим второто преработено и допълнено издание на книгата на Стоян Шишков „Венец от старобългарска поезия“.

В тази книга се представят някои най-нови открития в кирилометодиевистиката и в палеославистиката. Разкрива се името на създателя на кирилицата – втората славянска азбука, с която си служим и днес. Посочва се името и на истинския създател на съчинението „За буквите“ (За писмената на монаха воин“). Тук са поместени както реконструираните старобългарски текстове на всички поетични произведения, така и техните смислово аналогични поетични преводи на съвременен български език.

ОТЗИВИ:

        Вашата книга е много интересна, добре написана и трябва да се има предвид при бъдещите изследвания по съответните теми.

 Практически без критика приемам Вашата статия за създателя на кирилицата. При останалите приноси, макар и моето съгласие да не е съвсем стопроцентово (имам по-точно предвид доста по-късното отпадане на слабите ерове в древноруския език), все пак приемам Вашите мнения и резултати. И се радвам, че имате такъв успех с преводите на старобългарската поезия. Това прави книгата особено ценна.

Виена                                                                                               Проф. д-р Хайнц Миклас

06.11.2014 г.

        Вашата книга предлага редица нови ценни мисли и подходи към представените теми. Жалко, че вече не е сред живите нашата колега Зоя Хауптова (чиято статия прилагате в библиографията), която би могла още по- добре да оцени тази част от книгата, посветена на поетичния превод на старобългарските поетични съчинения. Но е неоспорим фактът, че наред с „филологичния“ превод на средновековната поезия е необходим също така и поетичният превод.

            Що се отнася до Моравската мисия на Константин и Методий, интересно е, че Вашите виждания са близки до монографията на покойния руски славист Г. А. Хабургаев от 1994 г. „Первые столетия славянской письменной культуры.“  Познавате ли тази книга?

Прага                                                                                                Проф. д-р Емилие Блахова

29.09.2014 г.

            След положените от автора усилия българският читател на ученическата и на студентската скамейка, а и извън нея, ще разполага с качествено пособие, което ще помогне за по-леко приобщаване към средновековната творческа мисъл. Не мога да не отбележа, че по своите художествени качества силаботоничният превод на „Азбучна молитва“ превъзхожда превода на такъв майстор на българския стих, какъвто е бил Емануил Попдимитров. Висока оценка заслужава и преводът на „Молитва към Богородица“ от Димитър Кантакузин. Заедно с „Проглас към Евангелието“ („Проглас на Евангелието“), „Добри стихове Константинови“, „Възхвала на цар Симеон“ пред нас наистина е един добре сплетен венец от старобългарска поезия, който трябва да достигне в осъвременен вид до всяко българско съзнание.

            Заслугата на С. Шишков не е само популяризаторска и художествено преводаческа, но и научнотекстологична. С помощта на т.нар. „корекционен код“ (степен на предсказуемост), с какъвто разполага всяка силабична + тонична, в това число и силаботонична поезия, авторът например по приемлив начин установява, че началото на Симеоновата възхвала би трябвало да е според Кирило-Белозерския препис, т.е., че известният Княз-Светославов изборник от 1073 г. ни предлага не прототип, а редакция на забележителната творба.

            Приемам всички филологически тези на автора независимо от това, че част от тях са дискусионни. Особено впечатление ми направи и нефилологическата студия за Омуртаговата могила, където решението на геодезичната задача от техническо гледище е безукорно.

            Като първа стъпка горещо подкрепям г-н Шишков и неговото решително намерение да види отпечатани своите студии, които заслужават всяческо внимание. Да насърча и автора и неговите предстоящи издатели е мое приятно нравствено и научно задължение.

София                                                                                   Чл.-кор. проф.д-р Иван Добрев

01.01.2014г.                                                                         /по отзива към първото издание/

Posted in Новини.