Утвърдени документи учебна 2021/22

Правилник за устройството и дейността на ОУ“ Васил Петлешков“- учебна 2021/2022 година

Правилник за работа в условията на COVID 19

Стратегия за развитие на ОУ “ Васил Петлешков “ – 2021-2025

Годишен план за дейността на училището:

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО  ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА,СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТЗА УЧЕБНА 2021/ 2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021/2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН на комисията за Връзка с родителите  и обществеността, дарения и  подобряването на материално – техническата база на училището

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПЛАН – ПРИЕМА ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Форми на обучение и организация на формите на обучение

Етичен кодекс 2021/2022

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишна училищна програма за превенция на ранното напускане от училище

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние