Утвърдени документи учебна 2023/2024

Правилник за устройството и дейността на ОУ “Васил Петлешков“ – учебна 2023/2024 година

Правилник за работа в условията на COVID 19

Стратегия за развитие на ОУ “Васил Петлешков“ – 2023-2028

План за действие към стратегия за развитие на ОУ „Васил Петлешков“ – 2023-2028

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО  ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА,СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА (УКБДП) ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН на комисията за Връзка с родителите  и обществеността, дарения и  подобряването на материално – техническата база на училището

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПЛАН – ПРИЕМА ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Етичен кодекс 2023/2024

Училищен механизъм и алгоритъм в случай на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества

Актуална информация за квалификационни обучения

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА