Утвърдени документи учебна 2022/23

Правилник за устройството и дейността на ОУ“ Васил Петлешков“- учебна 2022/2023 година

Правилник за работа в условията на COVID 19

Стратегия за развитие на ОУ “ Васил Петлешков “ – 2021-2025

План-програма за БДП – 2021 г.

План-програма за БДП – 2022 г.

План-програма за БДП – 2023 г.

Годишен план за дейността на училището:

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО  ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА,СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТЗА УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2022/2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН на комисията за Връзка с родителите  и обществеността, дарения и  подобряването на материално – техническата база на училището

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПЛАН – ПРИЕМА ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Етичен кодекс 2022/2023

Мерки за повишаване качеството на образованието

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ ПО „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ И АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишна училищна програма за превенция на ранното напускане от училище

Актуална информация за квалификационни обучения