Образци на документи

Информация за предоставяне на административни услуги в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно чл. 16 от Наредбата за административно обслужване  – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги.“

 1. Информация за ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“
 2. Заявление за ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ОУ “ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ’
 3. Информация за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 4. Заявление за валидиране на компетентностите
 5. Информация за Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 6. Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, диплома
 7. Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, диплома
 8. Информация за Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 9. Декларация за обучение в електронна среда от разстояние
 10. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние
 11. Заявление за отсъствие по уважителни причини до 15 учебни дни в една учебна година, но не повече от 5 дни наведнъж
 12. Приложение №12 – Декларация за информирано съгласие