Педагогически квалификации

Тема:

“Първа долекарска помощ“

Място на провеждане:

ОУ “Васил Петлешков“

Период на провеждане:

април 2022 г.- юни 2022 г.

Начален и краен час:

09.00 -13.00 ч.

Наименование на обучителната организация:

 Български Червен Кръст

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие:

39