Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Бизюрева

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Христина Папазова
  2. Мария Шиндова
  3. Дора Мирчева

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Емилия Милчева
  2. Петя Топчева
  3. Атанас Георгиев

Протоколи от заседания на Обществения съвет:

Протокол №1/ 20.11.2019 г.

Протокол №2/ 04.02.2020 г.

Протокол №3/ 26.03.2020 г.

ДЕЙНОСТИ:

На 20.11.2019 г. се състоя учредително събрания за сформиране на нов Обществен съвет към училището.

На 04.02.2020г. се състоя заседание на Обществения съвет към училището на което беше одобрено изпълнението на бюджета за 2019 г. Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

На 26.03.2020 г. Общественият съвет прие и одобри мотивите на директора за предложения план- прием от две паралелки по 24 ученици в първи клас и три паралелки по 23 ученици в пети клас за учебната 2020/2021 г. учебна година. Общественият съвет съгласува избора на учителите на учебници и учебни комплекти за първи, втори, пети и шести клас.