Документи

Информация за предоставяне на административни услуги в системата на предучилищното и училищно образование, съгласно чл. 16 от Наредбата за административно обслужване  – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги.“

  1. Информация и Заявление за ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“
  2. Информация и Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  3. Информация за Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  4. Информация и Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Промени в ПДУ от 12.09.2019 г

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“

Етичен кодекс 2018/2019

Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ 2016/2020

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Училищен план- прием

Мерки за повишаване качеството на образованието

Годишна училищна програма за превенция на ранното напускане от училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Бюджет:

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2020г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01. – 28.02. 2019г.

Бюджет 01.01.2019 – 30.06.2019г.

Бюджет 01.01.2019г. – 31.03.2019 г.

Бюджет 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

3 001

43471342_2057661541212504_5667760782218100736_n

БЮДЖЕТ 2018-1

БЮДЖЕТ 2018-2

БЮДЖЕТ 2018-3

БЮДЖЕТ 2018-4

БЮДЖЕТ 2018-5

БЮДЖЕТ 2018-6

БЮДЖЕТ 2018-9

Бюджет 01.01.2018 – 30.06.2018

Бюджет 01.01.2018 – 31.03.2018

Бюджет 01.01.2017 – 31.12.2017

Бюджет 01.01.2017- 30.09.2017

Бюджет 01.01.2017- 30.06.2017

Бюджет 01.01.2016 – 30.09.2016

Бюджет 01.01.2016 – 31.01.2016

Бюджет 01.01.2017 – 31.03.2017