Иновативно училище

   В света на приказките

     На 09.05.2018г. г-жа Янкова проведе открит урок с 1 а клас. Децата работиха по темата „В света на приказките“. Урокът беше интердисциплинарен и се осъществи чрез Метода на работните станции. На всяка една от станциите има разнообразни задачи с различна степен на сложност, обединени от общата тема. Учениците минават през станциите и работят групово. Работата по този метод повлиява положително на мотивацията и подтиква към активност в учебната работа.

1

ОТКРИТА ПРАКТИКА СЪС СТУДЕНТИ ОТ

ПУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ЕКИПНА РАБОТА

„ ..Не е нещастие да се родиш сред патици,

стига само да се излюпиш от лебедово яйце….“.

ТЕМА: Красиво ли е грозното в приказката „Грозното патенце“? литературно интерактивно упражнение.

СТАЖАНТ –УЧИТЕЛИ: Радослав Златански и Карина Станкова

ГОСТ: доц. Соня Райчева

       На 26.04.2018 г. се проведе открита практика в редовните часове по български език и литература и екипна работа между двама стажант -учители и госпожа Виолета Дончева.

Часът беше разделен на три модула, следвайки методиката и зададения модел на урока от катедрата по методика на обучението по български език и литература и включени иновативни елементи.

І. Първият модул се състоеше в актуализация на придобитите знания и се проведе от господин Радослав Златански под формата на интерактивна дискусия. Въпросите, зададени към учениците, следваха няколко предварително поставени цели:

 1. различаване на авторска и народна приказка
 2. акцентиране върху общочовешки и нравствени ценности
 3. дискутиране на авторови изводи и поуки

ІІ. Вторият модул включваше ролева игра , която беше проведена от госпожа Карина Станкова. Класът бе разделен на две групи. Едната група бяха адвокати, а другата – прокурори.

Обсъждане на казуса :“ Грозното патенце е горделиво – за и против“. Съдия на първата група беше единият стажант, а на другата вторият. Всеки въпрос носеше съответния брой точки, според степента на трудност. Групите направиха своите спорове, изводи и обобщения като стигнаха до общото мнение, извадено от текста , че „ доброто сърце не познава горделивостта“.

В упражнението се акцентираше върху работа и анализ с оригиналния текст на Ханс Кристиян Андерсен. Учениците избираха отделни абзаци от текста в защита на своята теза.

Дейности на учениците:

 • откриване
 • търсене
 • цитиране
 • защита на мнения
 • Дейности на стажант – учителите:
 • насочване
 • подпомагане
 • ръководене на дискусията.

ІІІ. Третият модул се осъществи под мотото „ Да влезем в обувките на другия“ от трима – двама студенти и учител наставник. Той премина под формата на дискусия на тема: :“ Аз съм различен , защото…..“.

Цели на упражнението:

 1. развиване чувство за справедливост и емпатия
 2. толерантност към различните
 3. самооценка и самопознание
 4. оформяне на нравствени ценности.

ІV. Обратна връзка : Игра „Лавина“.

Целевата група беше от целия клас. Учителят пуска листче, на което всеки трябва на напише онова, което е разбрал от урока. Следващият прегъва листчето и пише своя отговор. Отговорите засягаха както героите от приказката, така и човека, разбирането му за красиво – грозно, добро – зло, различност и уникалност на всяко човешко същество. Обобщението доказа, че поставените цели са постигнати.

V.ФИНАЛ:

Стажантите и госпожа Дончева   изказаха своето мнение за проблема

грозно – красиво – различно . Всички споделиха собственото си мнение и стигнаха до общите изводи:

 • всеки един човек е уникален , неповторим и различен.
 • Различният в човешката общност не трябва да се изолира, а да се приема такъв, какъвто е.

ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

 • постигнати зададените цели
 • усвояване на компетентности в урочната единица
 • екипната работа с трима учители
 • активизиране на учениците
 • интересни интерактивните упражнения
 • изключително активно участие
 • изводи и обобщения
 • Андерсен по един нов и оригинален начин.

31328511_10209173772101405_2779007779413688320_n 31350801_10209173771421388_5563518416955899904_n

31306757_10209173772621418_1071359036273721344_n

 

 

46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

На 13, 14 и 15 април в град Плевен се проведе 46-та Национална конференция по физика, на която взеха участие  преподаватели от Софийския университет, от Пловдивския университет,  физици от Карловия университет в Прага, учители и ученици. Г-жа Маврова също участва в конференцията с доклад на тема „Интердисциплинарните уроци в обучението по природни науки“. Докладът е публикуван в поредното издание на СФБ „Европейски измерения на българското образование по физика“.

Слайд1

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИОБЩАВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ“2018

На 14.04.2018г. г-жа В. Дончева – учител по БЕЛ и г-жа В. Иванова взеха участие в Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018, която се проведе в гр. Велико Търново. Представен бе интерактивен урок в часа класа на 5б клас в тематична област „работа в екип“. Темата на урока бе „Управление на емоциите“.

Презентация

 

ЧЕТВЪРТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

     Конференцията се проведе на 30.03 – 31.03.2018 г.  в град Хисаря. В нея участие взе г-жа Йорданка Начева, заместник-директор. Тя представи  презентация на тема: „Иновативни педагогически практики в начален етап – мотивиране на учениците чрез различни техники на преподаване и учене“.

Презентация